Classics, passion for the past

1981 DeLorean DMC-12

Prijs op aanvraag

Body Coupe
Fuel type Petrol
Transmission Manual
Exterior Color Aluminium
Interior Color Black
Upholstery Leather
Steering Lhd
See for information in English down below

DeLorean DMC-12 gebouwd in mei 1981 met handgeschakelde versnellingsbak. Misschien wel de meest legendarische auto ooit gemaakt met een roemruchtig verhaal.

- Vroeg exemplaar met separate benzineklep in kofferdeksel
- Een van de eerst geïmporteerde exemplaren in NL
- Afkomstig van 2e eigenaar die de auto ruim 33 jaar in bezit heeft

Het volgende is aanwezig bij de auto:
- Uitvoerige documentatie vanaf 1e eigenaar
- Originele DMC automap met diverse garantiebewijzen en onderhoudsvoorschriften
- Owners- en partsmanual
- Originele, complete en ongebruikte gereedschapsset, kentekenplaathouders en reservewiel
- Extra set sleutels en 2 reservesleutels van brandstoftank
- Originele krantenartikelen uit de jaren "80
- Taxatierapport (mei 2022) T.W.V. €70.000,-

Grotendeels gerestaureerd/gereviseerd vanaf 2019 waarbij onder meer de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
- Originele velgen (14" en 15") gereconditioneerd en in uitstekende staat
- Motor gedemonteerd en gereviseerd
- Remklauwen voor en achter gereviseerd, nieuwe remcilinders met nieuwe remblokken gemonteerd
- Radiateur vervangen door een nieuw aluminium exemplaar met betere capaciteit
- Stuurhuis gedemonteerd en gereviseerd
- Bouten achterwielophanging vervangen (uit veiligheidsoverwegingen)
- Nieuwe waterpompset en geïnstalleerd
- Alle leidingen en rubbers koelsysteem vervangen
- RVS carrosserie gepolijst door specialist
- Lak van bumpers voor en achter opnieuw gespoten (in origineel hoogglans grijs)
- Interieur in zeer nette staat (stoelen opnieuw met leder bekleed, matten en hemeltje vernieuwd)
- Vier nieuwe banden gemonteerd en wielen gebalanceerd

Een DeLorean DMC-12, ontwikkeld door John DeLorean is het ultieme stijlicoon uit de jaren "80 waar boeken over zijn geschreven. Het merk heeft auto's geproduceerd van januari 1981 tot medio 1983. Het door ons aangeboden exemplaar is gebouwd in mei 1981 en is daarmee een vroeg exemplaar die zijn leven begon in het zonnige Florida (Verenigde Staten). Sinds 1990 is de auto in bezit geweest van de 2e eigenaar die de auto met veel liefde en passie heeft verzorgd en recentelijk grootschalig heeft (laten) restaureren/reviseren. Deze liefde en passie voor dit unieke model is niet alleen terug te zien in de staat van de auto, maar ook in de bijbehorende documentatie. Onder meer foto's van deze auto in de VS, originele krantenartikelen afkomstig uit de tijd dat de auto op de markt kwam, invoerpapieren en nog veel aanwezige originele documenten. De DMC (afkorting voor DeLorean Motor Company) is nog altijd een tijdloos, opvallend model waarin een unieke rijervaring wordt ervaren. De geschiedenis van de auto geeft het rijden een extra dimensie. Onderdelen zijn goed verkrijgbaar en DeLoreans worden tegenwoordig vaak gekocht door beleggers en verzamelaars. Met name dit exemplaar met een goed gedocumenteerde geschiedenis, weinig eigenaren en recent uitgevoerde restauratiewerkzaamheden is een uitstekende keus voor de toekomst (Back to the Future)!

Algemene informatie over de DeLorean DMC-12:
DeLorean is wereldberoemd dankzij de film 'Back to the Future' uit 1985 waarin de auto als tijdmachine fungeert. Maar ook over de flamboyante eigenaar van het merk 'John DeLorean' en het ontstaan van de DMC-12 zijn vele boeken en series gerealiseerd. John DeLorean was een succesvol technicus en zakenman die zijn carrière had opgebouwd tot aan vice-president van het destijds wereldwijd grootste autoconcert General Motors. Mede vanwege zijn droom om een eigen auto te ontwikkelen stapte hij in 1973 uit het bedrijf. Zijn wens was om een hoogst speciale, betaalbare sportauto te bouwen die zijn tijd ver vooruit was en lang mee zou gaan. Wat volgde was wereldwijd nieuws. Het ontwerp komt van de hand van het Italiaanse Giugiaro en technisch verantwoordelijk was Colin Chaplin (oprichter van het Engelse automerk Lotus dat destijds zeer succesvol was in de racerij). Het futuristische ontwerp is breed en laag en de carrosserie is vervaardigd uit roestvrij staal. Wat verder opvalt zijn de vleugeldeuren en de motor die in het midden geplaatst is. Deze aluminium 2.8 liter 6-cilinder motor is afkomstig van Renault/Peugeot/Volvo.

Van de DMC-12, gericht op de Amerikaanse markt, moesten 30.000 stuks per jaar gebouwd gaan worden met een nieuwprijs van 12.000 dollar (hiernaar verwijst de 12 uit DMC-12). Na een moeizame zoektocht naar een plek om de auto te produceren is met behulp van de Britse regering uiteindelijk Noord-Ierland aangewezen. Een plek waar destijds veel werkloosheid heerste en een oorlog tussen protestanten en katholieken was. Dit gaf de productie van de DMC-12 een extra politieke dimensie. Vanwege een koerswijziging van de Britse pond was de uiteindelijke nieuwprijs ongeveer het dubbele dan vooraf werd aangegeven. Ondanks ca. een half miljard geïnvesteerd belastinggeld van de Britse overheid bleef het gebrek aan geld een probleem, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een faillisement van het merk na een productie van ca. 9.000 auto's.


DeLorean DMC-12 built in May 1981 with manual transmission. Perhaps the most legendary car ever made with an illustrious story.

- Early example with separate petrol cover in boot lid
- One of the first imported cars in the Netherlands
- From 2nd owner who has owned the car for over 33 years

The following is present with the car:
- Extensive documentation from 1st owner
- Original DMC car folder with various warranty certificates and maintenance instructions
- Owners and parts manual
- Original, complete and unused tool kit, licence plate holders and spare wheel
- Extra set of keys and 2 spare keys of fuel tank
- Original newspaper articles from the 1980s
- Valuation report (May 2022) worth €70,000

Largely restored/refurbished from 2019 which includes the following work:
- Original rims (14" and 15") reconditioned and in excellent condition
- Engine disassembled and reconditioned
- Front and rear calipers reconditioned, new brake cylinders with new pads fitted
- Radiator replaced with a new aluminium one with better capacity
- Steering box dismantled and overhauled
- Bolts on rear suspension replaced (for safety reasons)
- New water pump set and installed
- All cooling system pipes and rubbers replaced
- Stainless steel bodywork polished by specialist
- Paint of front and rear bumpers repainted (in original high-gloss grey)
- Interior in very good condition (leather seats reupholstered, mats and headlining renewed)
- Four new tyres fitted and wheels balanced

A DeLorean DMC-12 developed by John DeLorean is the ultimate style icon of the 1980s about which books have been written. The marque produced cars from January 1981 to mid-1983. The one we are offering was built in May 1981, making it an early example that began its life in sunny Florida (USA). Since 1990, the car has been in the possession of its 2nd owner who has cared for the car with much love and passion and recently carried out a major restoration/rebuild. This love and passion for this unique model can be seen not only in the condition of the car, but also in the accompanying documentation. This includes photos of this car in the US, original newspaper articles from the time the car came on the market, import papers and many original documents still present. The DMC (short for DeLorean Motor Company) is still a timeless, striking model in which a unique driving experience is experienced. The history of the car adds to the driving experience. Parts are readily available and DeLoreans are often bought by investors and collectors these days. This example in particular, with a well-documented history, few owners and recently completed restoration work, is an excellent choice for the future (Back to the Future)!

General information about the DeLorean DMC-12:
DeLorean is world famous thanks to the 1985 film 'Back to the Future' in which the car acts as a time machine. But many books and series have also been realised about the brand's flamboyant owner 'John DeLorean' and the creation of the DMC-12. John DeLorean was a successful engineer and businessman who had built his career up to vice-president of the then world's largest car company General Motors. Partly because of his dream of developing his own car, he left the company in 1973. His desire was to build a highly special, affordable sports car that was ahead of its time and would last a long time. What followed was worldwide news. The design came from the hand of Italy's Giugiaro and technically responsible was Colin Chaplin (founder of British car brand Lotus, which was very successful in racing at the time). The futuristic design is wide and low and the bodywork is made of stainless steel. What else stands out are the wing doors and the engine placed in the centre. This aluminium 2.8-litre 6-cylinder engine comes from Renault/Peugeot/Volvo.

Of the DMC-12, aimed at the US market, 30,000 units per year were to be built with a new-build price of $12,000 (this is what the 12 from DMC-12 refers to). After an arduous search for a place to produce the car, Northern Ireland was finally designated with the help of the British government. A place where unemployment was high at the time and there was a war between Protestants and Catholics. This gave the production of the DMC-12 an extra political dimension. Due to a change in the exchange rate of the British pound, the final new-build price was about double what was indicated beforehand. Despite about half a billion invested in taxpayers' money from the British government, the lack of money remained a problem, eventually resulting in the brand's bankruptcy after producing about 9,00
Pin it